2Candles.com :: กระทู้ เทียนสองเล่ม

ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:

 
      พระเดชพระคุณพระครูวิสุทธิภาวนาคุณ (โกศล จนฺทวณฺโณ)
 

พระเดชพระคุณพระครูวิสุทธิภาวนาคุณ (โกศล จนฺทวณฺโณ)
เจ้าอาวาสวัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

 

ชาติภูมิ

นามเดิม โกศล นามสกุล จันทร์ศรีสุข
เกิดเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๔๗๕ ณ วัดบ้านป่า หมู่๑ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
เป็นบุตรชายคนโตของคุณพ่อสิงห์และ คุณแม่ฉัตร จันทร์ศรีสุข
มีน้องสาว ๒ คน คือ คุณทองหล่อ จันทร์ศรีสุข และ คุณชอบ จันทร์ศรีสุข
สำเร็จการศึกษาวุฒิ ป.ม. เคยรับราชการ ณ ที่ว่าการอำเภอดุสิต กรุงเทพมหานคร
อุปสมบทเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๑๕ ที่ วัดมงคลทับคล้อ ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร โดยมีอุปัชฌาย์คือ พระราชวิมลเมธี รองเจ้าคณะภาค ๔ วัดมงคลทับคล้อ ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร สำเร็จการศึกษานักธรรมชั้นเอกเปรียญธรรม ๔ ประโยค และเรียนพระธรรมกรรมฐานจากหลวงพ่อเกตุมฯ พระครูภาวนาวรคุณ วัดเกตุมดีศรีวราราม จังหวัดสมุทรสาคร


ด้านการพัฒนาวัด

- ได้นำพระเณรวัดทับคล้อ อุบาสก อุบาสิกา ญาติโยม สร้างศาสนสถานและศาสนวัตถุภายในวัดทับคล้อ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อาทิเช่น
- สร้างพระรูปเปรียบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า พระพุทธโลกนารทมุนี ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าหน้าวัดทับคล้อ รวมทั้งรูปเปรียบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์ที่ประดิษฐานภายในวัดทับคล้อ
- พระบรมจักรดุสิตบรมธาตุ (บรมจักร) เป็นพระเจดีย์ที่สร้างขึ้นโดยทำเป็นเนินดินตรงกลาง ตั้งเสาธงมีธงชาติคู่กับธงธรรมจักรอยู่บนยอดเสาธง ตรงยอดพระเจดีย์ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
- พระอุโบสถวัดทับคล้อ เป็นต้น
- เป็นประธานจัดสร้างห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี (ตั้งอยู่ภายในวัดทับคล้อ) เพื่อทูลเกล้าถวายแด่องค์สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจจากพระเณรวัดทับคล้อ อุบาสก อุบาสิกา ญาติโยม
- เป็นผู้ให้อุปการะและได้สร้างอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนนักธรรม-บาลี (ตั้งอยู่ภายในวัดทับคล้อ) เพื่อส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม นักธรรมและบาลีแก่พระภิกษุ สามเณรของวัดทับคล้อ
- เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕ วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) ได้รับการคัดเลือกจากมหาเถรสมาคม ประกาศให้เป็นสำนักปฏิบัติธรมประจำจังหวัดพิจิตรแห่งที่ ๑
- เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๔๗
- เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘ วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๔๘
- การบำรุงรักษาซ่อมแซมพัฒนาและก่อสร้างศาสนสถาน ศาสนวัตถุ อนุรักษ์พันธุ์ไม้และพืชสมุนไพร


เผยแผ่พระพุทธศาสนา

- จัดทำหนังสือสวดมนต์ของวัดทับคล้อ ใช้ในการสวดสรรเสริญคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
- จัดให้มีการอยู่ปริวาสกรรมภายในของวัดทับคล้อเป็นระยะเวลาเก้าวัน เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันปีใหม่ เป็นประจำทุกปี
- จัดให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับการเผยแพร่ด้านศีลธรรม และการปฏิบัติธรรมกรรมฐานแด่พุทธบริษัททั่วไป และญาติโยมทั้งหลายที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา
- ร่วมมือกับคณะสงฆ์และทางราชการในการเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาให้แก่ประชาชน
- เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖ พระครูวิสุทธิภาวนาคุณ เจ้าอาวาส วัดทับคล้อ(สวนพระโพธิสัตว์) ได้รับพระราชทาน เสาเสมาธรรมจักร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประเภทส่งเสริมปฏิบัติธรรม ปี ๒๕๔๖
* เสาเสมาธรรมจักร เป็นรางวัลเกียรติยศที่มอบให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา อนึ่ง "พระธรรมจักร" เป็นเครื่องหมายแห่งการประกาศพระพุทธศาสนา ซึ่งผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเป็นผู้มีบทบาทในการช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนา และช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ยิ่งขึ้นไป โดยจะมีพิธีมอบรางวัลแด่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา
- จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา การปฏิบัติธรรมกรรมฐานวัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) และสำนักปฏิบัติธรรมสาขา สาขาการส่งเสริมพุทธศาสนิกชนรักษาศีลห้าตลอดชีวิต (ศีลปรมัตถ์)
- เข้าค่ายอบรมการปฏิบัติธรรมของนักเรียน นักศึกษา เยาวชน
- เปิดให้มีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี นักธรรม ธรรมศึกษา
- การผลิตหนังสือ เอกสาร จุลสาร


ด้านสาธารณูปการ

- เป็นผู้ให้อุปการะและได้สร้างอาคารห้องประชุม ชื่ออาคาร "พิทักษ์สันติธรรม" ให้แก่สถานีตำรวจภูธรอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
- เป็นผู้ให้อุปการะและได้สร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงประดิษฐานบริเวณด้านหน้า ที่ว่าการอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
- เป็นประธานอำนวยการและสร้างพระวิหารหลวงพ่อทองอยู่ ตั้งอยู่หน้าโรงเรียนเขาทรายทับคล้อวิทยาคม อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
- บริจาคสร้างอาคารประกอบ สำหรับอาคารดนตรีให้กับโรงเรียนวัดป่าเรไรย์ หมู่๒ ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร จำนวน ๑ หลัง เป็นอาคารไม้ยกพื้นสูง ๑เมตร กว้าง ๑๕ เมตร หลังคามุงกระเบื้องฝาไม้สัก
- บริจาคสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนวัดป่าเรไร จำนวน ๑ หลัง ๗ ห้องเรียนเป็นอาคารคอนกรีต โครงหลังคาไม้มุงกระเบื้อง แต่ละห้องมีขนาด ๖x๙ เมตร ชานหน้ากว้าง ๒.๕ เมตร
- เป็นประธานการจัดสร้างห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
- โครงการมูลนิธิสมทบทุน สืบต่อสันติวงศ์
- โครงการส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่น


สมณะศักดิ์

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระครูวิสุทธิภาวนาคุณ

 

ขอบคุณข้อมูลจากทีมงานเว็ป วัดทับคล้อ ดอท คอม


 
      กลับหน้าหลัก - 2Candles.com