2Candles.com :: กระทู้ เทียนสองเล่ม

ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:

 
      2009 : พฤษภาคม : ผ้าป่าสามัคคีสร้างวิหารประดิษฐานพระแก้วเขียวส่อง
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

เพื่อสมทบทุนสร้างวิหาร ประดิษฐานพระพุทธรัตนมณี
(
พระแก้วเขียวส่อง )
วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 (แรม 1 ค่ำ เดือน 6 )
ณ วัดสวนอธิษฐานบารมี ต. หนองตม อ. พรหมพิราม
จ. พิษณุโลก

วัดสวนอธิษฐานบารมี โดยพระครูปิยธรรมมาลังการ ( พระอาจารย์อ๊อด ) ได้จัดสร้างพระพุทธรูป ที่ทำมาจากหินสีเขียว ซึ่งได้มาจากแม่น้ำโขง มีพุทธลักษณะงดงามมาก ตามแบบฉบับของพระแก้วมรกต แห่งวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ปัจจุบันประดิษฐานอยู่บนศาลาบารมี ( ศาลาการเปรียญ และหอฉัน ) ซึ่งทางวัด และสานุศิษย์เห็นพ้องต้องกันว่าควรจัดสร้างวิหารประดิษฐานให้เป็นกิจจะ ลักษณะ เพื่อเป็นศาสนถาวรสถาน อันทรงคุณค่าเพื่อเป็นที่สักการะของพุทธศาสนิกชนเป็นการถาวรต่อไป ตราบนานเท่านาน

ประธานทอดผ้าป่าสามัคคี
อาจารย์จัสติน รัตนมงคล

ประธานดำเนินการ
คุณชาลี หนูรอด คุณคมกริตย์ ศุภโกวิท คุณสาธิต ไชยศักดิ์ศิริกุล

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ( แรม 1 ค่ำ เดือน 6 )
เวลา ( ประมาณ ) 10.30 น. ถวายผ้าป่า
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล
กรุณาติดต่อเพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่าน : คุณชาลี 084-1001365 คุณสาธิต 081-9132344

 

สายบุญ อ.จัสติน รัตนมงคล

คุณชาลี หนูรอด คุณคมกริตย์ ศุภโกวิท คุณสุพรรณี วชิรปราการสกุล
คุณสมชาย เลิศบรรพงษ์ คุณวสันต์ วงศ์อัศวนฤมล คุณสาธิต ไชยศักดิ์สิริกุล
คุณกุลญา เลาห์หิรัญญากุล คุณมาริษา อ่องบางน้อย คุณกอบกุล มุ่งเพียร
คุณจิรวรรณ สกาวนภากาศ คุณสัณทวุฒิ ตุลารักษ์ คุณวรทัศ สามารถ
คุณยุทธพงษ์ เสริมศิริวิวัฒน์ คุณอาภรณ์ เตชะนภารักษ์ คุณอาทร เนาวพานนท์
คุณสุนันท์ เพิ่มสาย คุณพรรณิภา จุลประวัติ คุณพรรณพนัชจ์ จุลประวัติ
คุณกชญาณ์ สามารถ คุณเรือง จุปะมะตัง คุณนาฎยา จุปะมะตัง
คุณนิรุตน์ บุญมั่น คุณสมพงษ์ ธงชัยธนาวุฒิ คุณพงเพ็ชร ตั้งจิตรธรรม
คุณนวลฉวี หนูรอด คุณเครือวัลย์ ศุภโกวิท คุณนิวัฒน์ คงพัฒน์ยืน
คุณพนา เสริมศิริวิวัฒน์ คุณธนัท ฟุ้งธรรมสาร คุณชวนะ ณ ป้อมเพชร์
พลโท นิยม ณ ป้อมเพชร์ คุณจริยา โลหะ คุณสุทธิ เร่งพัฒนวงศ์
คุณสิทธิเดช วีระวัฒน์ คุณวัชรีวรรณ อุดมสารี คุณอัญชลี สุวิโรจน์กุล
คุณปรีดา ยันต์พิเศษ คุณพักตร์วิภา ปัญญาพรวิจิตร คุณฉัตรชัย เหลืองเจริญกิจ
คุณวิลาวัลย์ สิงห์ขาม คุณศิริกุล ปัญญาศิลา คุณจุลจักร ปัญญาศิลา
คุณมาราดา วงศ์เพชรศรี คุณเจติยา จินาไหม คุณภคภรณ์ หวังศิริ
คุณสุนันทา คงแก้ว คุณสุภัค พึ่งปฎิภาณ คุณราตรี เพ็ชรเพ็ง
คุณสุธาสินี กระจ่างตา คุณธนกร ระวังสัจ พลตรี วรวิทย์ ระวังสัจ
คุณพลประเสริฐ คนยืน คุณชัยยุทธ ฤทธิเรืองนาม คุณสมภพ ฟุ้งธรรมสาร
คุณวิลาสินี กิจทรัพย์ คุณวิทยา จูงหัตถการสารัต คุณสุกัญญา เจษฎาฉัตร
คุณสมหมาย เรืองสำราญ คุณอัญชลี หลั่งน้ำทิพย์ คุณวิภา เลิศหิรัณย์ไพบูลย์
คุณสุขุมา โสภา คุณผุสดี พัฒนวงศ์ไพศาล คุณฐิติพงศ์ ปั้นประเสริฐ
คุณรมณีย์ บุษราคัมวงษ์ คุณพล บุษราคัมวงษ์ คุณกวิตา ประภานนท์
คุณ Areeya Stone คุณยงยุทธ-คุณศิริวรรณ สวัสดิ์รักเกียรติ
คุณพิพิธทรง พรหมขัติแก้ว คุณประนอม แก้วมาตย์ คุณวรรณา อุทมนตรี
     

สายบุญ คุณชาลี – คุณนวลฉวี หนูรอด

คุณจิตราพัชร์ หนูรอด คุณสุภาพร หนูรอด คุณวัชรพล วัชรวิเศษกุล
คุณวชิรา วัชรวิเศษกุล คุณชินสุทธิ์ - คุณชินภัทร - คุณพฤฒิภัทร์ หนูรอด
คุณสายใจ พงษ์พานารัตน์ คุณเพ็ญแข พงษ์พานารัตน์ คุณณัฐพล วัชรวิเศษกุล
คุณวราพร - คุณประเสริฐ พรมบุตร คุณสุชีพ หนูรอด คุณผจงจิต หนูรอด
คุณชัยยงค์ หนูรอด คุณสุขสันต์ เจนพาณิชย์ คุณเสาวลักษณ์ เจียมพจมาณ
คุณสมเดช หนูรอด คุณฉัตรชัย หนูรอด คุณลมัย คุ้มวัน
คุณณัฐกร เอกวิรุฬห์ คุณสุภูมิ ผดุงไทย คุณวันเพ็ญ ตันติวิท
คุณระเด่น เพิ่มดี ท่านผู้พิพากษา ณัฐกิตติ์ มฤคินทร์ คุณจักรีน สรานุกุลพันธ์
คุณสุวรรณา สาโหมด คุณเชี่ยวชาญ สรานุกุลพันธ์ คุณวิโรจน์ แต่งตั้ง
น.อ.สำรวย-คุณบุญปลูก แสงดาว น.ท.สุรินทร์ - คุณอโณชา - น้องณัฐสฎา แสงดาว
คุณสวาท แสงดาว คุณมณี เกิดแสง คุณกิติยา กันสุข
คุณนพรัตน์ จิตอารีย์รัตน์ คุณศิวารินทร์ ชีวธันย์สุโข คุณบุญชัย วาสนารุ่งเรืองกุล
คุณเพ็ญงาม ว่องไวพาณิชย์ คุณเกรียงไกร โอวาสิทธิ์ คุณสิทธิโภค ตันติวิท
คุณประสิทธิ์ พงษ์พานารัตน์ คุณลิขิต ภาวะภูตานนท์ คุณดิเรก พุทธนิยม
คุณภลดา นิคมภักดี คุณสุชาดา - คุณโชคชัย ประเสริฐธนะกิจ
คุณพิเชษฐ์ หลอดเข็ม คุณพรพิมล บุญฉิม คุณรสสุคนธ์ แสงดาว
     

สายบุญ คุณคมกริตย์ ศุภโกวิท

คุณเครือวัลย์ ศุภโกวิท คุณโสมสุดา ศุภโกวิท คุณจิระประภา ศุภโกวิท
เด็กชายฐนุพล วรนาวิน คุณธนงค์ศักดิ์ ภิรมย์ชาติ คุณนันทวัลย์ ธรรมศิริเจริญ
คุณเชวง ธรรมศิริเจริญ คุณนิรมล ปัญญานุสสรณีย์ คุณเด่นจันทร์ นิศยันต์
คุณพรเพ็ญ ยิ้มแต้ คุณเปรมฤทัย ชัยกุล คุณอโนดาต พรภวิษย์
คุณมาลัย สุขทรัพย์ คุณนภิสา สงวนศรีพิสุทธิ์ คุณพัดนารินทร์ ผาแสนเถิน
คุณปัทมาภรณ์ อาชาพิพัฒน์ คุณอุดมดี ภมรสุพรวิชิต คุณวัชรนันท์ เหมือนครุฑ
คุณวีณา ลีลารจเลข เด็กหญิงกนกกร ภมรสุพรวิชิต คุณรัตน์ดา สุหทัยกุล
คุณณรงค์ฤทธิ์ นันทตันติ คุณจิตรวี เกษตรศิริกุล คุณจริยา ศรีอุฬารพงศ์
คุณนฎา สร้อยสอาด คุณสมศักดิ์ ลือพัฒนสุข คุณอัจฉริยา สัมพันธ์
คุณสมปอง สุภาพ คุณชุติมา ภวัตธรณ์ คุณชนัดดา หาญพิชาญชัย
คุณดาวใจ เล่าลือเกียรติ์ คุณนุจรีย์ สุวรรณรัตน์ คุณศิริวรรณ แซ่ล้อ
คุณปัญญา มธุกรกาญจน์ คุณชุติมา โศภิษฐ์พงศธร คุณปริญญา นิยมศิลป์
คุณอัญชลี เบสุวรรณ คุณอัชญา เอี่ยมไพบูลย์ คุณกฤษฎา ทัศนานุกุลกิจ
คุณณัฐวุฒิ ทัศนานุกุลกิจ คุณอรียา ทัศนานุกุลกิจ คุณวุฒิกร บุญญสิริ
คุณนุจรีย์ สุวรรณรัตน์ คุณกาญจณัฐ กาญจนลักษณ คุณสมพร ท่วมพุดซา
คุณพัชรินทร์ ประกิจฤทธานนท์ คุณนิตยา ผึ้งจาบ คุณนงลักษณ์ เอื้อปิยฉัตร
คุณสันธิษณ์ วัฒนกุล คุณพิชัย เรืองนิวัติศัย คุณนราธิป วงศ์สินธุ์วิเศษ
คุณทิพวรรณ อำพลพันธ์ คุณมธุรส สุนทระนราพันธ์ คุณพชิรญา จาริตะทิพย์
คุณธวัชชัย ตั้งตระกูล คุณศักดิ์ ศรีสนั่น คุณประเทศ นุชนาบี
คุณวีระศักดิ์ ฤกษนันทน์ คุณชัชวาลย์ เจษฎาคุปต์ ด.ช.เตชทัต วันเกษม
คุณปานสกุณ ศรีภวพร คุณรุ่งธิดา เธียรสิน คุณภิตินันท์ ฉัตรอริยะมงคล
คุณอังศนา สุพวานิช คุณพรชัย อภิธรรมวินัย คุณกุลธิดา อิทธิเกษมสุข
คุณภาวดี ธรรมานุวงศ์ คุณกฤษณะ อุ่นสมัย คุณสนธยา อภิสิทธิเวช
ท่านผู้พิพากษา วิชิต - คุณมาลี ทัศนานุกุลกิจ คุณชุมพล-คุณจันทร์เพ็ญ แดงเดช
คุณกันยาสินี พรนิมิต และ ครอบครัว คุณนงลักษณ์ โรจนวานิชกิจ และ ครอบครัว
คุณพวงชมพู ปินรัตน์ และครอบครัว คุณรัชดา ฉายเสน่ห์ฉาน และครอบครัว
คุณสิริกมล พรสุขสวัสดิ์ และครอบครัว คุณน้ำเพชร เจริญพร และครอบครัว
คุณอนุวัฒน์ แก่กล้า และครอบครัว คุณอาภรณ์ ด้วงทอง และครอบครัว
คุณประนอม ทองใส และครอบครัว คุณอรุณี จริตน้อม และครอบครัว
คุณกฤตยา วนาภรณ์ และครอบครัว คุณกรรฎษยา รัตนประไพ และครอบครัว
คุณทวีป วรรณดอนแดง และครอบครัว คุณนันทวรรณ พันธ์แก้ว และครอบครัว
คุณสุรเกียรติ วงศ์สุริยกานต์ คุณลาวัลย์ - คุณสาธิต สิงห์โตโรจน์
คุณเบญจพร อัศวเมธี และครอบครัว คุณชาญวิทย์ กวีสุนทรเสนาะ และครอบครัว
คุณสุวิมล ชัยสุทธิ์ชยางกูล และครอบครัว คุณสรไกร ยินดี และ ครอบครัว
คุณวรรณวิภางค์ ศุภพร และครอบครัว คุณณัฐดนัย อดิเรกสาร และครอบครัว
คุณทัศนะ ทัศน์กระแสร์ และครอบครัว คุณสากล ตุลสุข และครอบครัว
คุณกิตติภูมิ มีประดิษฐ และ ครอบครัว คุณนงนภัส ไชยเหล็ก และครอบครัว
คุณนพดล ภู่ทอง และครอบครัว คุณเกรียงไกร โง้วสวัสดิ์ และครอบครัว
คุณสุพรรณี - คุณมนัส ฤกษ์ดี และ บุตร-ธิดา คุณจุรี ปัญจะผลินกุล และครอบครัว
คุณสุชีลา ศรีนาคคำ และครอบครัว คุณจิตติ วันเกษม และ คุณอรนุช มูลดี
คุณศิริพร ตรึงจิตวิลาส และ ครอบครัว คุณณัฐ และ คุณปูชิตา นาคธรณินทร์ และ ครอบครัว
คุณเอกลาศ, คุณพิมปภา, ด.ญ.อนรรฆวี คงละออ และครอบครัว
 

สายบุญ คุณสาธิต ไชยศักดิ์สิริกุล

คุณหนูเล็ก ไชยศักดิ์สิริกุล คุณสมหวัง ไชยศักดิ์สิริกุล คุณสมเกียรติ จินตกูล
คุณคณิศร จินตกูล คุณปัทมพร จินตกูล คุณโรจน์ ปิ่นแก้ว
คุณสายฝน ไชยศักดิ์สิริกุล และครอบครัว คุณวัฒนพงษ์ ไชยศักดิ์สิริกุล และครอบครัว
คุณเกดิษฐ์-คุณ ณปราณ-คุณปัฐมา เมธาแสนโพธา คุณอดิศักดิ์ อินทรสิทธิ์ และครอบครัว
คุณดาวเรือง พาที และครอบครัว คุณปรินดา หวังวรวงศ์ และครอบครัว
คุณสุธาทิพย์ ควรเฉลย และ ครอบครัว คุณอรัชฐิตา กู้เกียรตินันท์ และครอบครัว
  

สายบุญ คุณกุลญา เลาห์หิรัญญากุล

คุณฉัตรชัย - คุณพิศมัย เลาห์หิรัญญากุล คุณสุวณีย์ เลาห์หิรัญญากุล - คุณเสริม สุวรรณกนิษฐ์
คุณจรรยา ทินวงษ์ และบุตร คุณเศรษฐา ศักดิ์สง คุณธนัท-คุณสุรีย์ เติมพรวิฑิต
คุณอำพัน วรชัยคุณาธาร คุณธีราเดช เอียดทุ่งคา คุณกิตติยา ใสสม
คุณชินกร แซ่เบ๊ คุณแม่วิไล อมรวรสิน คุณแม่มุ่ยเตียง แซ่โง้ว
พันตรีสุทิน พิมพ์ใจทิน คุณแม่เฮียง อุดร คุณสมชาย ใจสุวรรณ์
คุณพิศาล แสงอ่อน คุณมนัส อมรชีวานันท์ คุณพรนภา สัจจะสกุลรัตน์
คุณศุชารัตน์ กิจชัยพร คุณไปรยาภัค สิงห์ทอง คุณสนิท-คุณสำรวย ปาไทย์
คุณปราณี สัญจิตร์ คุณสมชาย-คุณชญานี อมรวรสิน
คุณจิโรจน์ วิมุตติไชย คุณวาสนา กลมเกลียงญาติ และบุตร
คุณสุดใจ กันสิงห์ และครอบครัว คุณบุญธรรม + คุณเยาวลักษณ์ ด้วงพระภักดิ์
คุณกนกรัชต์ อำนวยชัย และครอบครัว คุณชาญ นภาลัย และครอบครัวนภาลัย
คุณวิเชียร ลาภสุขกิจกุล และครอบครัว คุณบุญธรรม-คุณทิพยา-คุณพรทิพา น้อยมี
คุณนภาพร ปัญจวิรัติ และครอบครัว คุณเกษมศักดิ์ ถาวรสวัสดิ์ และครอบครัว
คุณวีนา คำเพ็ชร และครอบครัว คุณรุ่ง บุญโพชา และครอบครัว
คุณสมควร แก้วรัตน์ และครอบครัว คุณภูชิต เต่าทอง และครอบครัว
คุณศิริวรรณ วงสกุล และครอบครัว คุณปริศนา ซันกูล และครอบครัว
คุณอนุสรา หาญเวช และครอบครัว คุณศักดิ์ชัย คุณุปการและครอบครัว
ห้างหุ้นส่วนจำกัดไลน์ลัค ชิปปิ้ง บริษัท เพิ่มกิจเท็กซ์ไทล์ จำกัด
บริษัท ไทยชิฟ เท็กซ์ไทล์ จำกัด บริษัท ฐานิตการบัญชี จำกัด
บริษัท เอส.ที.เจ.คอนเทนเนอร์ จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ เอส ที กรุ๊ป
  
สายบุญ คุณสมภพ - คุณ ธนัทฟุ้งธรรมสาร
คุณสิริภัทร ฟุ้งธรรมสาร เด็กชายชนภัทร ฟุ้งธรรมสาร คุณมานัดน์ สังข์ทอง
คุณวีระชน นาพรม คุณสุภมาตร์ อาจดวงดี คุณบุญโฮม มนชะอุ่ม
คุณสมาน ดรแสนปราบ คุณคำมร ผารือคำ คุณสุนทร ชัยศรี
คุณธนรัตน์ สุวรรณาวุธ คุณสิริการย์ เมธีสิทธิสมบัติ คุณธนสิทธิ์ เมธีสิทธิสมบัติ
คุณสุดใจ ยันต์สา คุณปันญาย์ ยันต์สา คุณเกียรติศักดิ์ โถตันคำ
คุณวิไลลักษณ์ ตงมณี คุณสุชาติ วิชายง คุณใกล้รุ่ง ดอนถวิล
คุณผกาวรรณ นาเมืองรัก คุณธนิสร บุตรแสน คุณทิพวิมล บุตรแสน
คุณวิลัย ยันต์สา คุณสุรชัย อุ่นวิเศษ คุณนราศักดิ์ เนตรสุข
       
สายบุญ คุณสุทธิ เร่งพัฒนวงศ์
คุณจิราภรณ์ เร่งพัฒนวงศ์ คุณพรรณวัชร เร่งพัฒนวงศ์ คุณคุณานนท์ เร่งพัฒนวงศ์
คุณณัฐวรรณ แซ่ฉั่ว คุณจินตนา ปิยะสรนันท์ คุณดารินทร์ สุนทรส
คุณภัทรียา บุญยศิริกุล คุณปณต อัตตชีวะวิถี คุณสำอางค์ เร่งพัฒนวงศ์
คุณสมหวัง วังสะพรหม คุณทนงศักดิ์ วังสะพรหม คุณพัชรพล วังสะพรหม
คุณละออศรี เลิศกาญจนพร คุณวิภา เลิศกาญจนาพร คุณนันทพร เลิศกาญจนาพร
คุณนันทชัย เลิศกาญจนาพร คุณกนกภพ ลาภผลจรูญ คุณวิไล เถลิงสมบัติ
คุณยศพนธ์ เถลิงสมบัติ คุณอัญชลี หลั่งน้ำทิพย์ คุณเพ็ญพิมล อัศวสืบสกุล
     
สายบุญ คุณกฤษดา - คุณสุนันท์ เพิ่มสาย
คุณวรทัศ - คุณกชญาณ์ สามารถ คุณบุญส่ง จุลประวัติ คุณพรรณพนัชจ์ จุลประวัติ
คุณพรรณิภา จุลประวัติ คุณปารมี ส่งศรี คุณนวพร วิบูลย์เจริญกิจจา
คุณอรวรรณ นนทศรี จสอ. รณรงค์ พุทธา คุณธนวัน เนาวโอสถ
คุณณัฏฐณิชย์ จันทรศร ด.ต. บุญมั่น – คุณสมพร บัวลพ  
คุณจิรัตน์ - คุณสุริยฉัตร สุวราจิรวัฒน์ คุณพรทิพย์ - คุณภรศินี เพิ่มสาย
คุณชาติชาย คุณสุมณฑา ปาละวงศ์ คุณประวิทย์ - คุณรัญญา รื่นกลิ่น
คุณเพ็ญนภา – คุณเกรียงไกร กัณหา คุณเชาวลิต – คุณสุนันท์ ตันวินิตกุล
คุณสุวัฒน์ – คุณณัฐธิดา กิตินิรันดร์กูล คุณดาวรุ่ง – คุณกัญณิกา วิภาคะ
คุณพิมพ์อร ขจรวงศ์วัฒนา และครอบครัว คุณสมาน – คุณปัญญา คลองมีคุณ
คุณภรัญญู – คุณไฉไล เครือประดิษฐ์ คุณวรินทร์ทิพย์ – คุณประภาศิริ สุลี
คุณมนัส – คุณสุภัค ยิ่งยงณรงค์กุล คุณภาสกร – คุณหนึ่งหทัย พุ่มประกอบศรี
คุณนพอานนท์ – คุณทัศนีย์ ส่องแสงจันทร์ คุณขวัญยืน – คุณบุญส่ง บัวลพ
คุณอำนวยโชค – คุณสุวรรณ ผาวันดี คุณสวาท – คุณพรพิมล บุญส่ง
คุณวันเพ็ญ โบระประดิษฐ และครอบครัว คุณพรเทพ – คุณชูศรี จิตตเกษม และครอบครัว
     
สายบุญ คุณวัชรีวรรณ อุดมสารี
คุณสิทธิเดช วีระวัฒน์ คุณวิริศพล ประสิทธิเมกุล คุณปัญญา เต็มอุดม
คุณVladimir Myasin คุณธำรงค์สิทธิ์ พจนานุ คุณศรายุทธ เวสารัชวิทย์
คุณจันทิมา สุชาติ คุณสราวุฒิ วีระวัฒน์ คุณสุพรรณิการ์ เพชรเอี่ยม
คุณชมชนก วีระวัฒน์ คุณธนัท ผลศิริวานิช คุณอนุช มีน้อมวงศ์
คุณพิชชภา หล่อขูลู คุณสมพล นุ่มโพธิ์ คุณพงษ์ศักดิ์ เกี้ยวมาศ
คุณสุเมธ ประสิทธิเมกุล คุณเกสร กลิ่นจันทร์ คุณไพบูลย์ ประสิทธิเมกุล
คุณมนสินีย์ ประสิทธิเมกุล คุณจิตริณีย์ ประสิทธิเมกุล คุณจิตติ สุขพูล และครอบครัว
คุณคำนึง อุดมสารี และครอบครัว คุณฐิตินันท์ ตรีวัชรีกร และครอบครัว  
 
      กลับหน้าหลัก - 2Candles.com